• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
Nowe zasady opłat drogowych w Norwegii - wysokie kary! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Od dnia 1 stycznia 2015 roku w Norwegii wprowadzono nowe zasady uiszczania opłat drogowych. Ponieważ poprzedni system uiszczania opłat na podstawie zarejestrowanych przez system numerów rejestracyjnych był skrajnie nieszczelny (blisko 2/3 pojazdów zagranicznych nie uiszczało opłat) wprowadzno system elektroniczny, zbliżony do polskiego ViaTolla. Każdy pojazd lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony musi być wyspoażony w token umiezczony na przedniej szybie, komunikujacy się z infrastrukturą poboru opłat. Brak tokena jest sankcjonowany karą 8000 NOK w przypadku uiszczenia kary do 3 tygodni, i 12000 NOK w pozostałych przypadkach. Jeżeli dany pojazd w ciągu następnych dwóch lat ponownie naruszy przepisy, organ nałozy karę 16000 NOK. W osstatnich dniach zintensyfikowano kontrole na granicach. KOntrole przeprowadzają funkcjonariusze policji, celni i pracownicy zarządów dróg. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu +47 210 31 764 lub adresem www.fjellinjen.no/chat (wymagana znajomość języka angielskiego).

 
Niemcy i wynagrodzenie minimalne - problemów ciąg dalszy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Minął niemal miesiąc od opublikowania na stronie SPFT artykułu, w którym podważono zasadność stosowania nowej niemieckiej ustawy (MiLoG) do kierowców zatrudnionych przez polskich przewoźników. W naszym artykule szeroko uzasadniono różnice pomiędzy kierowcą delegowanym (do którego stosuje się nowe przepisy), a kierowcą w podróży służbowej. Interpretacja SPFT znalazła również potwierdzenie w szeregu publikacji; przykładowo na stronach e-wydania Rzeczpospolitej z dnia 19 grudnia 2014 roku opublikowano artykuł autorstwa Pana Konrada Schampera (niemiecki prawnik), który potwierdza między innymi, iż nie wolno interpretować nowych postanowień ustawy MiLoG w oderwaniu od innych przepisów prawa niemieckiego i wspólnotowego. Przykładowo zgodnie z § 9 ust. 5 księgi IV niemieckiego kodeksu prawa socjalnego (Sozialgesetzbuch IV), jeśli pracownik nie ma stałego miejsca wykonywania pracy, a tym samym pracę świadczy w różnych miejscach, jako miejsce zatrudnienia uznaje się to, w którym ma siedzibę zakład pracodawcy. Przy pracach kierowanych bezpośrednio przez oddział zewnętrzny zakładu, wiążąca dla stosownych ustaleń jest siedziba oddziału. Przy połączeniu powyższych uregulowań z przepisami dyrektywy dyrektywy 96/71/WE można wysnuć konkluzję, iż do pracownika zatrudnionego w Polsce, otrzymujące polecenia z Polski i świadczącego przewozy polskim środkiem transportu, nie ma, możliwości zastosowania nowej ustawy MiLoG.

 

Więcej…
 
Polscy przewoźnicy a płaca minimalna w Niemczech PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

W dniu 1 stycznia 2015 roku w Niemczech wchodzi w życie ustawa o płacy minimalnej (MiLoG – Mindeslohngesetz). Od dnia wejścia w życie ustawy ustalona płaca minimalna przysługuje wszystkim pracownikom wykonującym pracę w Niemczech, choć przewidziano nieliczne wyjątki. Jak wynika z § 1 ust 2 MiLoG płace minimalną ustalono na poziomie 8,5 € brutto za godzinę na całym obszarze RFN. Regulacja ta obowiązuje nie tylko niemieckich pracodawców, ale także podmioty delegujące pracowników do pracy na terenie Niemiec. W Polsce, szczególnie branża transportowa wpadła w związku z nowymi regulacjami w niezrozumiała panikę. Informacje pochodzące z poważnych źródeł sugerują, jakoby polscy przedsiębiorcy transportowi świadczący usługi transportowe na terenie Niemiec (bez znaczenia czy miałby to być tranzyt, czy kabotaż), byli zobowiązani do stosowania także tych stawek minimalnych. Ponadto, co zakrawa o absurd, polscy przewoźnicy są informowani przez załadowców (nadawców) niemieckich o przyszłorocznym obowiązku podpisywania oświadczenia przez kierowcę o fakcie otrzymywania wynagrodzenia minimalnego w wysokości co najmniej 8,5 € za godzinę. Niemieckie podmioty oprócz ustawy MiLoG powołują się na przepisy dyrektywy 96/71/WE, która zobowiązuje zagraniczne podmioty delegujące pracowników do pracy na terenie Niemiec do przestrzegania warunków m.in. dotyczących płacy minimalnej. Główny problem polega jednak na tym, iż powyższa interpretacja wynika z braku rozróżnienia pojęć „delegowany” i „będący w podróży służbowej”. Przede wszystkim należy jasno podkreślić, iż polscy kierowcy pracujący na terenie Niemiec, wykonujący przewozy pojazdami zarejestrowanymi w Polsce w oparciu o licencję wydaną w Polsce nie są pracownikami delegowanymi do pracy na terenie Niemiec, zatem absolutnie nie obejmuje ich nowelizacja ustawy MiLoG odnośnie płacy minimalne. Wymuszanie przez przedsiębiorstwa niemieckie podpisywania oświadczeń przez polskich kierowców potwierdzających przestrzeganie warunków niemieckiej płacy minimalnej jest delikatnie mówiąc bezprawne i wynika z niezrozumienia wprowadzanych przez prawodawcę niemieckiego przepisów.

Więcej…
 
Niemcy też przeciw odpoczynkom w pojeździe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

W dniu 24 listopada 2014 roku rząd federalny RFN przedstawił projekt zmian do ustawy o kierujących (Fahrpersonalgesetz). Podstawowym celem zmiany jest dostosowanie przepisów niemieckich do nowego Rozporządzenia 165/2014 w aspekcie poprawy skuteczności i efektywności kontroli aktywności kierowców. Ponadto prawodawca niemiecki uznał, iż na terenie Niemiec należy wprowadzić przepisy karne sankcjonujące odbieranie regularnych odpoczynków tygodniowych  w kabinach pojazdów oraz w jego okolicy. Ponadto Niemcy będą postulowały w Komisji Europejskiej wprowadzenie jednoznacznego zakazu korzystania z odpoczynków tygodniowych w pojazdach i bardziej precyzyjnych norm karnych obowiązujących w jednakowy sposób na terenie całej UE.

 
Uchwała SN w sprawie ryczałtów sprzeczna z wyrokiem TK PDF Drukuj Email

Artykuł we współpracy z:

 

Branża transportowa z niecierpliwością czekała na opublikowanie uchwały SN w sprawie ryczałtów noclegowych dla kierowców, spędzających odpoczynki w pojazdach. Po ogłoszeniu uchwały w dniu 12 czerwca 2014 roku sprawa wydaje się była przesądzona – pomimo, że kierowca śpi w pojeździe i nie ponosi kosztów, ryczałt noclegowy powinien być wypłacony. Sprawa się skomplikowała, po opublikowaniu uzasadnienia do uchwały. Sentencja uchwały wskazuje, że zapewnienie kierowcy noclegu w kabinie nie stanowi zapewnienia bezpłatnego noclegu w rozumieniu u § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy. Jednak w samym uzasadnieniu znaleźć można następującą tezę: istota "ryczałtu" jako świadczenia kompensacyjnego (w tym wypadku 20 przeznaczonego na pokrycie kosztów noclegu) polega na tym, że świadczenie wypłacane w takiej formie z założenia jest oderwane od rzeczywistego poniesienia kosztów i nie pokrywa w całości wszystkich wydatków z określonego tytułu (bo nie są one udokumentowane); w zależności od okoliczności konkretnego przypadku kwota ryczałtu - która jako uśredniona i ujednolicona ustalona jest przez prawodawcę - pokryje więc pracownikowi koszty noclegowe w wymiarze mniejszym albo większym niż faktycznie przez niego poniesione (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1998 r., I PKN 392/98, OSNAPiUS 1999 nr 23, poz. 745). Zatem Sąd wskazał jednoznacznie, że ryczałt noclegowy jako świadczenie kompensacyjne wypłacane jest na pokrycie faktycznych uśrednionych kosztów . Skoro w sposób oczywisty kierowca śpiąc w pojeździe kosztów nie ponosi, trudno uznać wypłatę ryczałtu noclegowego za zasadną. Niejasności w cytowanej uchwale nie tylko narażają przedsiębiorstwa na straty finansowe związane z wyrokami sądów, przychylających się do roszczeń kierowców o zaległe ryczałty. Konsultacje przeprowadzone przez SPFT z urzędami skarbowymi wskazują, iż w przypadku gdy podczas kontroli skarbowej urzędnik udowodni, iż wypłacony był ryczałt pomimo nie ponoszenia realnych kosztów przez kierowcę, będzie on uznany za niezasadny i opodatkowany (oraz oskładkowany) zgodnie z obowiązującymi przepisami jako dodatkowe wynagrodzenie.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 16