• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
Urlopówka - tak czy nie, czyli pokrętna filozofia GITD PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 marca 2015 23:09

W dniu 2 marca 2015 roku weszło w życie (w części) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Docelowo rozporządzenie to ma w całości zastąpić obowiązujące od 1985 roku rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Jednym z przepisów, który zaczął obowiązywac od 2 marca jest artykuł 34 rozporządzenia, zgodnie z którym państwa członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu. Powodem takiej zmiany jest fakt, iż nowe rozporządzenie zmieniło definicję rejestracji "łóżka" przy użyciu tachografu. Do tego roku pod tym symbolem kierowca (w rozumieniu rozporządzenia 3821/85) miał prawo rejestrować okresy dziennego odpoczynku. To oczywiście implikowało problem, w jaki sposób zarejestrowac okresy odpoczynku innego niż odpoczynek dzienny - tutaj unijny prawodawca postanowił wprowadzić dokument w postaci zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu. W rozporządzeniu UE nr 165/2014 unijny prawodawca uznał, iż szerokie możliwości jakie daje wpis manualny w tachografie cyfrowym oraz rejestracja odręczna w tachografie analogowym wyłączają konieczność stosowania zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu. Ponadto jeżeli przedsiębiorca lub kierowca będą zmierzać do ukrycia faktycznego czasu prowadzenia czy odpoczynku kierowcy, to będą mogli to uczynić niezależnie, czy za podstawę "osszustwa" przyjmą zaświadczenie zawierające nieprawdziwe dane, czy wpis manualny w tachografie zawierający równie dalekie od prawdy informacje. Reasumując prawodawca unijny podjął bardzo roztropne i oczekiwane przez branżę rozwiązanie - koniec z zaświadczeniami...

 

Poprawiony: czwartek, 12 marca 2015 08:33
Więcej…
 
MiLoG - część 5 - czas na konkrety czyli jak się nie dać .... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 lutego 2015 12:08

W dniu 17 lutego 2015 roku Komisja Europejska przychyliła się do wniosku Niemców dot. wydłużenia czasu na wyjaśnienie zasad stosowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (MiLoG). Dla polskich przewoźników oznacza to dalsze wyczekiwanie i zawieszenie w prawnej próżni. Nie sposób bowiem przewidzieć stanowiska KE odnośnie legalności stosowania ustawy MiLoG w stosunku do zagranicznych przewoźników w przewozach do i z Niemiec, a także w przewozach kabotażowych. Przewoźnicy zatem, co zrozumiałe, wyczekują ze zmianami zasad rozliczania kierowców na ostateczne rozstrzygnięcia KE narażając się (przynajmniej teoretycznie) na wysokie kary pieniężne za naruszenie obowiązków MiLoG. Stowarzyszenie SPFT w dalszym ciągu stoi na stanowisku, iż nie istnieją jakiekolwiek przesłanki prawne w unormowaniach wspólnotowych do stosowania MiLoG w stosunku do kierowców zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach (za wyjątkiem kabotażu, który ze względu na pkt 17 preambuły do rozporządzenia 1072/2009 może zostać zakwalifikowany jako delegowanie).

Więcej…
 
Zakazy ruchu w Niemczech 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 stycznia 2015 23:07

Przypominamy, że na obszarze RFN, podobnie jak w Polsce, obowiązuje system zakazów ruchu dla pojazdów ciężarowych w okresach świątecznych i wakacyjnych. Poniżej zawarto tabelę przedstawiającą zakres obowiązywania przepisów. W odróżnieniu od Polski, w Niemczech niektóre zakazy obowiązują wyłącznie na części dróg. Ponadto należy pamiętać, że naruszenie zakazów ruchu zwykle nie kończy się grzywną, lecz przepadkiem przychodu. Zgodnie z przepisami §29a Absatz 2 OWiG kwota przepadku może stanowić maksymalnie równowartość uzyskanego przychodu (dochodu) z danej operacji transportowej. Inaczej ujmując, organ kontroli żąda okazania faktury wystawionej za usługę transportową zrealizowaną z naruszeniem przepisów i następnie wydaje decyzję o przepadku całej kwoty. Przypominamy, że w Niemczech zakazy ruchu dotyczą wszystkich pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 7,5 tony, oraz zespołów pojazdów składających się z pojazdu ciężarowego i przyczepy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej (np. MB Sprinter + przyczepa).

Poprawiony: środa, 28 stycznia 2015 23:12
Więcej…
 
Zmiany w zakresie dokumentowania dni wolnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 stycznia 2015 23:05

W dniu 2 marca 2015 roku wchodzi w życie część przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Przede wszystkim zgodnie z art. 34 rozporządzenia Państwa członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu. Jednak kierowca ma obowiązek każdorazowo rejestrować okresy aktywności spędzone poza pojazdem poprzez rejestrację ręczną (tachograf analogowy) lub wpis manualny (tachograf cyfrowy). Reasumując od dnia 2 marca 2015 roku przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania kierowcy zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu. Organy kontroli będą niestety z większą restrykcyjnością podchodziły do przypadków braku udokumentowania okresów aktywności przy użyciu wpisów ręcznych.

 
Terminy w transporcie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 stycznia 2015 23:04

W związku ze zbliżającymi się okresami sprawozdawczymi uprzejmie informujemy, że:

1. Do dnia 28 lutego 2015 roku należy złożyć sprawozdanie z przewozów towarów niebezpiecznych ADR do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Sprawozdanie sporządza doradca DGSA, zaś przewoźnik do sprawozdanie podpisuje i wysyła do organu. (podstawa prawna art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych). W przypadku niezachowania terminu nakładana jest kara administracyjna do 5000 zł (w zależności od wymiaru opóźnienia).

2. Do dnia 31 marca 2015 roku należy złożyć deklarację środowiskową do urzędu marszałkowskiego i uiścić należną opłatę za odprowadzenia gazów do środowiska (podstawa prawna: ustawa - prawo ochrony środowiska). Niezłożenie deklaracji oraz nieuiszczenie należnej opłaty zwykle nie skutkuje jakąkolwiek grzywną. Istnieje ryzyko, że organ będzie chciał przeprowadzić kontrolę w siedzibie podmiotu, który nie złożył deklaracji, w celu samodzielnego ustalenia wysokości należnej opłaty. Przypominam, że opłatę uiszcza się wyłącznie od gazów wprowadzonych do atmosfery na terenie Polski. W rozliczeniu nie uwzględnia się zużycia paliwa poza granicami RP. W celu ułatwienia rozliczenia można skorzystać z nieodpłatnego programu komputerowego, zamieszczonego na stronie www.ekoportal.gov.pl ).

3. Do 31 maja 2015 roku przewoźnicy osób mają obowiązek złożyć rozliczenie Umsatzsteuer z tytułu przewozów wykonywanych na terenie RFN do właściwego urzędu skarbowego w Niemczech (Cottbus lub Oranienburg).

 
Niemcy i wynagrodzenie minimalne - część III PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 stycznia 2015 23:03

Ostatnie wieści z Parlamentu Europejskiego napawają optymizmem. W chwili obecnej 13 krajów złożyło oficjalne zawiadomienie do Komisji Europejskiej o naruszaniu przez RFN poprzez wprowadzenie ustawy MiLoG (o płacy minimalnej) przepisów UE w zakresie swobody przepływu usług i towarów. Jeżeli Komisja Europejska potwierdzi zasadność tych zarzutów, Niemcy będą musieli wycofać skarżonej przepisy bądź przynajmniej zawiesić ich stosowanie w stosunku do kierowców z zagranicy. SPFT od początku wskazywało na całkowitą wadliwość wprowadzonych przepisów i pd grudnia wysyłało skargi zarówno do organów krajowych jak i komisji Europejskiej. Ponadto informujemy, że w przypadku wycofania spornych przepisów MiLoG, wszelkie złożone wcześniej przez polskich przewoźników oświadczenia, zarówno do Finanzdirection Köln, jak i dla spedycji niemieckich dotyczących deklaracji zapłaty pracownikom wynagrodzenia minimalnego nie będą miały mocy prawnej (oświadczenie złożone pod wpływem wprowadzenia strony w błąd). W chwili obecnej czekamy na stanowisko Komisji Europejskiej - Niemcy dostali 30 dni na wyjaśnienie bądź wycofanie przepisów. Na chwilę obecną zalecamy wstrzemięźliwość jeśli chodzi o zmianę warunków zatrudnienia kierowców.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 24